Ми працюємо. We are working.

Пошукове просування сайтів

Просування сайту (розкручування сайту) – це комплекс заходів, що проводяться над сайтом для того, щоб веб-сайт потрапляв в ТОП видачі пошукової системи по потрібних ключовим запитам (словам).

Час, необхідний для виведення сайту в ТОП-10 від 4 до 6 місяців, в залежності від рівня конкурентності пошукових запитів. Після досягнення бажаних результатів, потрібна підтримка досягнутих позицій сайту.

Аудит сайту
Аудит сайту аналіз сторінок веб-сайту
Оптимізація сайту
Оптимізація сайту і поліпшення ідексаціі сторінок
Побудова стратегії
Побудова стратегії просування сайту
Щомісячний звіт
Щомісячний звіт про виконану роботу

Просування сайту

Вартість розкрутки
 
Вартість розкрутки від 7000 грн/міс.

 
Вихід в ТОП-10
4 - 6 місяців.

Вартість розкрутки сайту розраховується індивідуально.

Оформити замовлення

01Структурний аналіз сайту

  Аудит сайту
Аналіз поточних позицій по семантичному ядру.
Аналіз пошукового трафіку.
Аналіз пошукових запитів і їх позицій у видачі.
  Аналіз контенту
Аналіз текстів на сайті на унікальність та релевантність.
Аналіз рівня вкладеності важливих сторінок сайту.
Пошук дублів сторінок сайту.
  Аналіз конкурентів
Визначення основних сайтів-конкурентів, аналіз їх контенту і позицій ключових слів в пошуковій видачі.

02Пошукова оптимізація сайту

  Формування семантичного ядра сайту
Підбір ключових слів для сайту на основі статистичних даних, контенту сайту, пошукових запитів користувачів.
  Устанавка системи веб-аналітики
Установка кодів Google Tag Manager і Google Analytics.
  Оптимізація текстів сайту під ключові запити
Покращення якості контенту, додавання унікальних текстів.
  Додавання на сайт мета-тегів
Написання унікальних Title, Description, Keywords.

03Роботи по просуванню сайту

  Збільшення посилальної маси
Закупівля вічних посилань, крауд посилань, відгуків та коментарів до звіту про розміщення, і контролем їх публікації.
  Реклама сайту на тематичних ресурсах
Розміщення посилань в каталогах, форумах і дошках оголошень.
  Налаштування ремаркетингу
Функція, що дозволяє показувати рекламу користувачам, які раніше відвідували сайт. Налаштовується з другого місяця просування.
  Аналіз динаміки відвідуваності
Вивчення статистики відвідуваності, робота над поліпшенням якості контенту сайту, відстеження дій конкурентів.

Переваги
співпраці з нами

Білі методи
просування сайтів

Продумана стратегія
виведення сайту в ТОП

Комплексний підхід
до розкручування сайтів

Щомісячний звіт
по позиціях сайту

Секрет успішної розкрутки сайту –
в комплексному підході

Про­фесійна роз­крут­ка сай­ту по­ля­гає в де­таль­но­му аналізі сай­ту, гра­мот­но по­ста­новці за­в­дань і визна­чен­ня цілей, які по­винні бу­ти до­сяг­нуті.
На по­се­ща­мость сай­ту впли­ває ду­же ба­га­то фак­торів ран­жи­ру­ван­ня, які обов’яз­ко­во вра­хує до­свідче­ний seo-фахіве­ць, і скла­де про­ду­ма­ний план робіт по про­су­ван­ню сай­ту.
Оп­тимізація ко­ду і кон­тен­ту сай­ту доз­во­лить до­сяг­ти мак­си­маль­но швид­ко­го за­ван­та­жен­ня сторінок, як зі стаціонар­них при­ст­роїв, так і з мобільних.
Для до­сяг­нен­ня ви­со­ких по­зицій в по­шу­ковій ви­дачі і збільшен­ня трафіку, до ро­бо­ти над сай­том підклю­ча­ють­ся копірай­те­ри, ад­же якісний, унікаль­ний кон­тент це ключ до успіху в роз­кру­чу­ванні сай­ту.

Замовити SEO аудит вашого сайту

SEO-аудит до­по­мо­же дізна­ти­ся по­точ­ний стан сай­ту, йо­го ви­димість в по­шу­ко­вих си­сте­мах і про­аналізу­ва­ти, які по­мил­ки і не­доліки не­обхідно ви­пра­ви­ти.
На­ши­ми фахівця­ми бу­де про­ве­де­на ро­бо­та з оцінки сай­ту, а так са­мо ком­плекс­ний аналіз сторінок сай­ту.
Звіт про ви­ко­на­ну ро­бо­ту бу­де висла­но на вка­за­ний ва­ми email, і бу­де місти­ти ста­ти­стичні дані сай­ту, по­мил­ки внутрішньої і зовнішньої оп­тимізації, а так са­мо ре­ко­мен­дації що­до їх усу­нен­ня.
Аудит сай­ту до­по­мо­же збільши­ти кількість цільо­во­го трафіку і усу­ну­ти по­мил­ки, що за­ва­жа­ють по­шу­ко­во­му про­су­ван­ню.Підтримка сайту

розвиток проекту

Наповнення сайту

супер-контент

Контекстна реклама

цільове призначення