Ми працюємо. We are working.

Створення сайту в києві

Наша студія пропонує якісне створення сайтів різної складності: бізнес-сайт, сайт-візитка, landing page, корпоративний сайт, інтернет-магазин. Приймаємо замовлення на розробку інформаційного порталу або сайт-каталог. Вартість і терміни виконання робіт розраховуються індивідуально для кожного проекту. Робота виконується по договору з детальним технічним завданням.

Всегда внимательное отношение к требованиям заказчиков
Бізнес сайт
розвиток бізнесу
детальніше

Ство­рен­ня бізнес сайту ста­не гарним по­чат­ком для швид­ко­го стар­ту ва­шо­го бізне­су. Вартість ро­з­роб­ки бізнес сайту включає по­в­ноцінний сайт, з адап­тив­ним ди­зай­ном і зруч­ною си­сте­мою управління сай­том. Є каталог та форма швидкого замовлення для користувачів

Разработка стратегии создания landing page
Landing Page
цільова сторінка
детальніше

Landing Page (в пе­ре­клад з англ. – Цільо­ва сторінка) – це од­но­сторінко­вий сайт, який мі­стить інфор­мацію ре­клам­но­го ха­рак­те­ру про кон­кретні по­слу­ги, то­ва­ри та акціях. Та­кий сайт так са­мо мо­же місти­ти і до­дат­ко­ві сто­рі­н­ки і роз­ді­ли.

Коллективная работа над созданием сайта
Корпоративний
сайт компанії
детальніше

Кор­по­ра­тив­ний сайт – це ба­га­то­функціональ­ний, імідже­вий сайт. На сайті розміщується де­таль­на інфор­мація про ком­панію та її ви­ди діяль­ності, ка­та­лог то­варів і по­слуг, фор­ма за­мо­в­лен­ня, прайс-лист, фо­то­га­ле­рея, но­ви­ни ком­панії, ва­кансії, кон­такт­на інфор­мація.

Удобная система взаиморасчетов с клиентами при создании сайтов
Інтернет магазин
активні продажі
детальніше

Інтер­нет-ма­га­зин при­зна­че­ний для ак­тив­но­го про­да­жу то­варів і по­слуг че­рез інтер­нет. В пер­шу чер­гу, інтер­нет-ма­га­зин по­ви­нен бу­ти зро­зумілий і зруч­ний у ко­ри­сту­ванні для по­тенційних по­купців.

Сайт-візитка
бізнес старт
детальніше

Невеликий інтернет-ресурс з основною інформацією про види діяльності. Містить всі необхідні розділи, включаючи форму зворотнього зв’язку, карту проїзду. Сайт-візитка – це гарний старт для просування послуг та товарів в інтернеті.

Створення сайту на базі конструктора сторінок
Сайт на конструкторе
детальніше

Сайт на движку WordPress з індивідуальним дизайном та зручною системою візуального редагування контенту, за допомогою конструктора Divi. Економне рішення, швидке запуск сайту.