Ми працюємо. We are working.

Просування і підтримка сайтів

Наступним етапом після створення сайту є його розвиток та просування в Інтернеті. Наша компанія Webstudio-friendly пропонує послуги по наповненню і оновленню поточної інформації, доопрацювання функціоналу сайту, проведення контекстної реклами і розкручування сайту.

Розкрутка сайту
вихід в топ-10
детальніше

Роз­крут­ка сай­ту скла­да­єть­ся з ціло­го ком­плек­су ро-біт, які про­во­дять­ся по­е­тап­но, з ме­тою про­су­ван­ня сай­ту на перші по­зиції ви­дачі по­шу­ко­вих си­стем.
За­леж­но від ві­ку про­су­ва­є­мо­го сай­ту, рі­в­ня кон­ку­рент­ності клю­чо­вих за­пи­тів, для ви­хо­ду сай­ту в ТОП по­трі­б­но від 4 до 12 мі­ся­ців.

Контекстна реклама
цільове призначення
детальніше

За­лу­чи­ти відвіду­вачів на но­вий сайт мож­на за­пу­стив­ши кон­текст­ну ре­кла­му в Google AdWords.
Кон­текст­на ре­кла­ма має ду­же гнучкі на­строй­ки, що доз­во­ляє на­ла­шту­ва­ти по­каз ре­клам­них ого­ло­шень для цільо­вої ауди­торії, а ефект від та­кої ре­кла­ми – бу­де відчут­ний бук­валь­но з пер­шо­го дня її за­пус­ку.

Підтримка сайту
розвиток проекту
детальніше

Для роз­вит­ку інтер­нет-про­ек­ту ду­же ча­сто потрібна про­фесійна технічна підт­рим­ка сай­ту.
Ос­нов­ний спи­сок робіт, що про­во­дять­ся на сайті, це онов­ленні інфор­мації, до­да­ван­ня но­вин, про­ве­ден­ня роз­си­лок, вне­сен­ня пра­вок, до­роб­ка функціона­лу сай­ту, на­строй­ка но­вих мо­дулів і плагінів.

Наповнення сайту
супер-контент
детальніше

На­пов­нен­ня сай­ту кон­тен­том – один з важ­ли­вих мо­ментів при ро­з­робці сай­ту, і йо­му слід приділи­ти особ­ли­ву ува­гу.
Кон­тент по­ви­нен бу­ти якісним – це унікальні тек­сти і за­го­лов­ки, те­ма­тичні фо­то, інфо­графіка. Най­го­ловніше – пра­виль­но роз­ста­ви­ти ак­цен­ти і виділи­ти важ­ли­ву інфор­мацію, а та­кож кра­си­во її по­да­ти.