CMS (Системи керування сайтом)

Перед тим, як почати розробку сайту, потрібно поставити цілі і завдання, які повинен виконувати сайт, і визначитися з вибором системи керування сайтом, від якої буде залежати функціонал і зовнішній вигляд вашого майбутнього сайту. Наша студія працює з найкращими CMS, які займають лідируючі місця в рейтингу систем керування сайтами з відкритим початковим кодом (ліцензія Open Source).

разработка сайтов на cms wordpress
Вибір CMS
Wordpress
детальніше

CMS WordPress це су­час­на і по­пу­ляр­на си­сте­ма ке­ру­ван­ня сай­том. Во­на іде­аль­но підхо­дить для ро­з­роб­ки сай­ту-візит­ки, landing page, про­мо-сайтів блогів, не­ве­ли­ких кор­по­ра­тив­них сайтів. Да­на си­сте­ма має інтуїтив­но зро­зумілий інтер­фейс, за ра­ху­нок чо­го її так ча­сто ви­би­ра­ють ро­з­роб­ни­ки і влас­ни­ки сайтів.

Разработка сайта Киев на cms joomla
Вибір CMS
Joomla
детальніше

CMS Joomla од­на з най­старіших і доб­ре за­ре­ко­мен­ду­вав­ших се­бе cms. Да­на CMS підхо­дить, як для кор­по­ра­тив­них сайтів, так і для сайтів-ка­та­логів, інтер­нет-ма­га­зинів. За­в­дя­ки ве­ли­ко­му ви­бо­ру мо­дулів і плагінів, на Joomla мож­на ро­з­роб­ля­ти про­ек­ти будь-якої склад­ності, з різно­манітним ди­зай­ном оформ­лен­ня сторінок сай­ту.

Cоздание сайта киев на opencart
Вибір CMS
Opencart
детальніше

CMS OpenCart по­пу­ляр­ний дви­гун для ство­рен­ня інтер­нет-ма­га­зинів. Да­на си­сте­ма ке­ру­ван­ня має ве­ли­чез­ну кількість мо­дулів, за до­по­мо­гою якої мож­на ор­ганізу­ва­ти інтер­нет-ма­га­зин будь-яко­го рівня склад­ності. У ба­зо­ву ком­плек­тацію OpenCart вхо­дить весь функціонал, який не­обхідний для зруч­ної ро­бо­ти інтер­нет-ма­га­зи­ну.

Разработка сайта на cms drupal 7
Вибір CMS
Drupal
детальніше

CMS Drupal надійна і по­пу­ляр­на си­сте­ма ке­ру­ван­ня сай­том, яка доз­во­ляє ство­рю­ва­ти ма­штабні про­ек­ти – кор­по­ра­тивні сай­ти, пор­та­ли, до­шки ого­ло­шень, соціальні ме­режі. Да­ну CMS не ви­пад­ко­во ви­би­ра­ють відомі ком­панії та осо­би­стості, такі як New York SS, France Goverment, Robbie Williams, Russian Forbes, Grammy, Oriflame.